چگونه فروش داخلی و خارجی را همزمان در کالابان داشته باشم؟

توسط: پویا (تاکسی اپس) 152 نمایش

صاحبان کسب و کاری که همزمان فروش خارجی و داخلی را مدیریت می کنند می توانند از ۲ اشتراک همزمان کالابان استفاده کنند. در اشتراک اول از واحد پول ریال یا تومان استفاده کنند و در اشتراک دوم از واحد پول خارجی. کالابان این قابلیت را دارد که در هر زمان بین اشتراک ها سوییچ کنید. می توانید به تنظیمات برنامه رفته و از قسمت مشخصات تیم / اشتراک ← گزینه تغییر تیم / اشتراک را کلیک کنید.

همچنین می توانید برای هر اشتراک خود یک نام مجزا بگذارید تا تفکیک شوند. در ادامه موارد زیر را بررسی کنید:

  1. در هر اشتراک می توانید اعضای تیم مجزا داشته باشید
  2. نام شرکت ، مهر ، امضاء ، لوگو را در هر اشتراک با توجه به شرکت تنظیم نمایید.
  3. در اشتراک دوم (شرکت خارجی) می توانید از قالب های چاپی انگلیسی و عربی استفاده کنید. در صورت نیاز می توانید با تماس با پشتیبانی در خواست قالب چاپی اختصاصی برای شرکت دوم (خارجی) خود نمایید.