در قسمت تنظیمات فاکتور می توانید مدت تسویه پیش فرض را صفر(0) روز قرار دهید.