می توانیداز اپلیکیشن تخصصی راس گیر چک (دانلودبرای محاسبه دقیق میانگین چک ها و فاکتورها با مدت تسویه دلخواه استفاده نمایید.