بله از منو سمت راست اپلیکیشن گزینه ورود لیست چک از EXCELرا بزنید و طبق فایل اکسل نمونه ،شیت های اکسل را وارد کنید.