به قسمت تنظیمات اپلیکیشن در تنظیمات گوشی رفته و دسترسی اپلیکیشن راس گیر چک