برای ثبت مبلغ دریافتی،به صفحه ویرایش فاکتور مورد نظر رفته و در قسمت انتهای فاکتور،مبلغ پرداخت نقدی و چکی را ثبت کنید.توجه داشته باشید،اگر کل مبلغ قابل پرداخت فاکتور را به صورت نقدی یا چکی و یا هر دو ثبت کنید،وضعیت فاکتور از حالت تسویه نشده به تسویه شده تغییر می کند. و اگر مشتری، مبلغی را به عنوان علی الحساب یا پیش پرداخت، پرداخت کند و مبلغ قابل پرداخت فاکتور صفر نشود، وضعیت فاکتور به حالت نیمه تسویه شده تغییر خواهد کرد که در قسمت پروفایل مشتری، جمع تعدادی و ریالی فاکتورهای نیمه تسویه شده قابل مشاهده خواهد بود.