می توانید هنگام انتخاب طرف حساب،نام مستعار او را وارد نمایید تا در خروجی چاپی دیده شود.