وضعیت چک دریافتی از مشتری که آن چک را به یک شخص دیگری می دهید به خرج شده تغییر داده تا پشت نمره اتوماتیک برای چک ثبت شود. پشت نمره چک به صورت پیش فرض از 100 شروع شده و پشت نمره چک های بعدی به صورت سریالی افزایش پیدا خواهند کرد.
در ضمن شروع پشت نمره چک از قسمت تنظیمات برنامه قابل تغییر است.