می توانید هزینه هایی از قبیل باربری،پست و غیره تحت عنوان یک کالا در فاکتور ثبت کرده تا با مبلغ فاکتور جمع شود.