چک های دریافتی از مشتری را در صفحه لیست چک ها وارد کنید. فاکتورهایی که فروخته اید را هم در قسمت لیست فاکتورها وارد کنید.سپس به قسمت تطبیق تسویه بروید. و گزینه انتخاب گروه فاکتور و انتخاب گروه چک را بزنید و گزینه محاسبه را بزنید تا صفحه نتیجه تطبیق چک ها و فاکتورها شامل تطبیق زمانی و مبلغ و بهره را مشاهده کنید.