در صفحه لیست چک ها(فاکتورها) اولین چک(فاکتور) را ثبت کنید.سپس انگشتتان را از سمت راست به چپ بکشید و گزینه کپی را بزنید.